OBJETO TIEMPO VX VY VZ ABS/INC V ROTX ROTY ROTZ ABS/INC R POSX POSY POSZ ABS/INC P ESCALA X ESCALA Y ESCALA Z ABS/INC E VISIBLE (SI/NO) COMANDO